Μεταξάς, Α. (2004) Κρατικές αντισταθμίσεις στην παροχή υπηρεσιών κοινής ωφελείας. Νεότερη τοποθέτηση του ΔΕΚ σε μια επίκαιρη και πρακτικά σημαντική προβληματική, Επιθεώρησις Δημοσίου δικαίου και Διοικητικού δικαίου, Τόμος 48, Τεύχος 1/2004, σελ. 186-198.

Επιθεώρησις Δημοσίου δικαίου και Διοικητικού δικαίου, Τόμος 48, Τεύχος 1/2004, σελ. 186-198.